Garantie

Garantie

Alle Skil gereedschappen worden nauwgezet gecontroleerd, uitvoerig getest en onderworpen aan de strikte kwaliteitscontroleprocedures van Skil. Daarom biedt Skil een garantie op zowel zijn elektrische gereedschap als zijn meetgereedschap. Deze garantie vormt geen beperking op de garantierechten van de koper die voortvloeien uit een verkoopovereenkomst met de verkoper of toepasselijke wettelijke rechten.


Voor SKIL gereedschap geven wij garantie volgens de volgende bepalingen:

1. Wij verlenen garantie volgens de hiernavolgende punten 2 t/m 8 door het kosteloos verhelpen van defecten aan het gereedschap, die aantoonbaar binnen de garantietijd op een materiaal- of productiefout berusten.

2. Bij professioneel gebruik bedraagt de garantietermijn 12 maanden en begint bij de aankoop door de eerste koper. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs.

3. Van de garantie uitgesloten zijn:

  • Delen, die aan slijtage door normaal gebruik of natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsmede defecten aan het gereedschap, die terug te voeren zijn op slijtage door normaal gebruik of natuurlijke slijtage.
  • Defecten aan het gereedschap, die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, verkeerd gebruik, abnormale omgevings- en/of gebruiksomstandigheden, overbelasting, of gebrekkig onderhoud.
  • Defecten aan het gereedschap, die veroorzaakt zijn door het gebruik van niet-originele SKIL- accessoires of -onderdelen.
  • Gereedschap, waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht zijn.
  • Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit, waardoor de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap niet substantieel verandert.

4. Ondanks het feit, dat accu's in principe aan slijtage onderhevige onderdelen zijn, verlenen wij 6 maanden garantietijd op aantoonbare materiaal- of productiefouten.

5. Wij verhelpen het door ons als garantieplichtig erkend defect door het defecte gereedschap gratis te repareren of te vervangen (eventueel door een vergelijkbaar model). Vervangen gereedschap of onderdelen worden ons eigendom.

6. De garantieclaim moet binnen de garantietijd geldend gemaakt worden. Hiervoor dient het betreffende gereedschap, exclusief accessoires en/of speciale koffer, met het originele aankoopbewijs met vermelding van aankoopdatum en productomschrijving aan de verkoper voorgelegd worden, of naar één van de op www.skilmasters.com vermelde klantenservicecentra toegezonden worden. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd gereedschap valt niet onder de garantie. Stuurt de koper het gereedschap naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor de koper.

7. Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het gereedschap vallen niet onder onze garantie.

8. Door onze garantieprestaties wordt de garantietermijn voor het gereedschap niet verlengd of vernieuwd.

De hierboven vermelde garantie geldt voor gereedschap, dat in Europa gekocht en gebruikt wordt. Voor deze garantie geldt het Nederlands recht, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

SKIL Europe B.V.
Postbus 3267
4800 DG Breda
Nederland

December 2012

Naar het begin van de pagina

Impressum

© 2011-2017 Skil Masters, alle rechten voorbehouden